YOOtheme

Юридически - экспертная группа. У нас уже есть решения для Вашего бизнеса!

  • Сторительная лицезния, Лицезнирование, СтроительСтроительный бизнесицензии, ПолученСтроительный бизнестроительной лицензии, ПолучиСтроительный бизнесьную лицензию, Продлить строительную лицензию, Лицензия на строительство. Строительная лицензия Киев, оформление разрешения на опасные работы,  охрану труда в Киеве,  Юрексгрупп, Юрекс групп. Сертификат БТИ, Профессиональная аттестация, Сертификат на проектирование, сертификат проектировщика ГАП, ГИП, квалификационный сертификат, лицензия МЧС
  • Сторительная лицезния, Лицезнирование, СтроительСтроительный бизнесицензии, ПолученСтроительный бизнестроительной лицензии, ПолучиСтроительный бизнесьную лицензию, Продлить строительную лицензию, Лицензия на строительство. Строительная лицензия Киев, оформление разрешения на опасные работы,  охрану труда в Киеве,  Юрексгрупп, Юрекс групп. Сертификат БТИ, Профессиональная аттестация, Сертификат на проектирование, сертификат проектировщика ГАП, ГИП, квалификационный сертификат, лицензия МЧС
Заява на видачу ліцензії PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
30.09.2011 12:00

Додаток 1

до Ліцензійних умов

Державна архітектурно-будівельна

інспекція України

ЗАЯВА

про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності

з будівництва об’єктів _____________________________ складності

IV категорії або IV і V категорій


1. Найменування юридичної особи (із зазначенням організаційно-правової форми) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця ________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця ________________________________________________________________

3. Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ім’я, по батькові) ________________________________________________________________

4. Контактні телефони (номер телефону, за наявності - номер факсу), електронна адреса ________________________________________________________________

5. Наявність у юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, якими провадитиметься заявлена діяльність (із зазначенням їх найменування та місцезнаходження) ________________________________________________________________________________________________

________________________________

6. Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

7. Для фізичної особи - підприємця:

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відповідну відмітку в паспорті) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Банківські реквізити: номер рахунка, найменування банку, МФО (зазначаються юридичною особою обов’язково, фізичною особою - підприємцем - за наявності) ________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Бажаний спосіб одержання документів ________________________________

 

 

10. Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів ___________________________________ складності

IV категорії або IV і V категорій

________________________________________, згідно з таким переліком видів робіт:

(в електронній формі та/або на паперовому носії)

Код Вид робіт Категорія

складності

11. За наявності раніше виданої ліцензії зазначаються:

__________________________________________________________________________

(серія та номер ліцензії (за наявності); номер та дата прийняття рішення про видачу; найменування органу,

________________________________________________________________________

який видав ліцензію; дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб

________________________________________________________________________

та фізичних осіб - підприємців про видачу ліцензії)

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорії складності ознайомлений.

 

 

Даю згоду на обробку персональних даних ___________________________________

__________________ ____________________________ ______________ 20____ р.

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Суб’єкт господарювання

 

 ______________________________________               ___________           __________________________________________________

 (найменування посади керівника юридичної особи)         (підпис)                (ініціали, прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

 


 ____ ____________ 20____ р.

М.П. (за наявності)

 

__________

Примітка. Кожна сторінка заяви нумерується, засвідчується підписом суб’єкта господарювання та скріплюється його печаткою (за наявності).

 

 

Обновлено 21.07.2016 13:02